banner
Aktualności

aktualnosci
Galeria

galeria
Wideo

wideo
Plan Zajęć

plan
Kontakt

kontakt
banner
» Projekty edukacyjne
» Zasady rekrutacji

 

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

 DO KLAS PIERWSZYCH

GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU

 

§ 1.

Podstawy prawne

 1.1.  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., nr 256, poz.7)

1.2.  Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

1.3.  Uchwała nr XVII/4/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz.

 

 

§ 2.

 Zasady i kryteria rekrutacji

2.1.     Do gimnazjum przyjmuje się uczniów na podstawie:

1) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2) zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej.

2.2. O przyjęciu dziecka do gimnazjum w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy przyjmowani są z urzędu.

2.3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust.2.2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

2.4. Do klas pierwszych uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 8 przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

2.5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej, na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2.6. W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są następujące kryteria:

1) zamieszkiwanie kandydata na terenie gminy-miasto Grudziądz,

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

3) szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

4) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły.

2.7. Liczbę punktów za kryteria określone w ust.2.6. oblicza się sumując:

1) zamieszkiwanie kandydata na terenie gminy-miasto Grudziądz – 10 punktów,

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 punktów,

3) szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 3 punkty,

4) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły – 2 punkty.

2.8. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w ust.2.6 pkt. 1 uznaje się oświadczenie rodzica.

2.9. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w ust.2.6 pkt. 2-3 dokonuje dyrektor gimnazjum na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez kandydata.

2.10. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 2.6 pkt.4 dokonuje dyrektor gimnazjum na podstawie dokumentacji szkolnej.

2.11. W przypadku kandydatów zwolnionych ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, liczbę zgromadzonych punktów rekrutacyjnych, o których mowa w ust.2.7, podwaja się.

2.12. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wybiera uczniów przyjętych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

2.13. W przypadku uczniów o równej liczbie punktów lub uczniów nie spełniających wymaganych kryteriów, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria społeczne i środowiskowe:

1) problem z dojazdem do innej szkoły,

2) objęcie kandydata pieczą zastępczą,

3) miejsce szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej)

2.14. Laureat lub finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureat konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany do szkoły w pierwszej kolejności.

2.15. Kryteria postępowania rekrutacyjnego zamieszczone będą wewnątrz budynku szkoły.


 

 § 3.

Praca komisji rekrutacyjnej

 3.1. Zasady powoływania komisji rekrutacyjnej:

1) postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna w składzie co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły, powołana przez dyrektora szkoły,

2) dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3.2. Zadania komisji rekrutacyjnej:

1) przewodniczący komisji umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami, ustala dni i godziny posiedzeń komisji, zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji,

2) weryfikuje spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę, o których mowa w ust. 2.6.

3) prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji,

4) osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

5)  ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,

6) ustala i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

7) sporządza protokół rekrutacyjny, który zawiera w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach, listę zweryfikowanych wniosków, informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

8) sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica.

3.3. Procedury i harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego wraz z trybem odwoławczym:

1)  wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu się albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły,

2) komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty,

3) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły; lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc,

4) listy, o których mowa w pkt. 1 i 3, podaję się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły; listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

5) lista, podpisana przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, zawiera adnotację o dniu jej podania do publicznej wiadomości,

6) lista kandydatów nieprzyjętych powinna zawierać informację o możliwości złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

3.4. Procedury przeprowadzania przez dyrektora szkoły postępowania uzupełniającego:

1) jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające,

2) postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

§ 4.

 Odwołania

4.1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

4.2.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica kandydata.

4.3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

4.6. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego.

 

§ 5.

 Przechowywanie danych osobowych

 5.1.  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz   dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

5.2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

§ 6.

 Tworzenie klas

 6.1. Uczniów przyjętych do gimnazjum przydziela się do poszczególnych klas, biorąc pod uwagę:

1) oceny z poszczególnych przedmiotów,

2)  wynik sprawdzianu po klasie szóstej,

3)  ocenę zachowania,

4) język obcy nauczany w szkole podstawowej,

5) prośbę rodzica.

6.2. Klasy tworzy się w oparciu o:

1) porównywalną liczbę dziewcząt i chłopców,

2) porównywalną liczbę uczniów przy podziale na grupy językowe.

6.3. Lista uczniów przydzielonych do poszczególnych klas wywieszana jest w ostatnim tygodniu sierpnia.

 

» Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.