banner
Aktualności

aktualnosci
Galeria

galeria
Wideo

wideo
Plan Zajęć

plan
Kontakt

kontakt
banner
» Projekty edukacyjne
» Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2015/2016

 

  1. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w gimnazjum obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego. System określa cele, zadania oraz formy pracy zawodoznawczej w ramach rocznego planu działania i jest włączony do Programu Wychowawczego Szkoły.

Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmuje się pedagog szkolny.

 

  1. Główne cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego:

                  Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich    

                   możliwości psychofizycznych

                  Poznawanie przez młodzież własnej osobowości w określaniu przydatności

                  zawodowej

                  Przygotowanie uczniów do konstruowania realistycznych planów Kariery

                  Edukacyjno-Zawodowej

                  Kształtowanie świadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoły

                  Aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych

                  Inspirowanie młodzieży do poznawania kierunków kształcenia i wymagań

                  edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych

                  Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier środowiskowych

                  (miasto - wieś) oraz kształtowanie właściwych relacji społecznych

                  Poznawanie rynku pracy oraz zjawisk reorientacji, mobilności zawodowej i

                   bezrobocia

                  Poznawanie zawodów przyszłości w kraju i w Unii Europejskiej

                  Zapoznawanie rodziców z problematyką rozwoju zawodowego dziecka

                  Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru zawodu   

                   i właściwej szkoły ponadgimnazjalnej

                  Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, instytucjami i zakładami

                   pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole

                  Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie

                  Gimnazjum.

 

 

3. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

                   Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia

                   Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych

                   Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej

                   Udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom

                   Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej

                   Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom

                   Współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań

 

  1. 4.                  Zakres treści realizowanych w poszczególnych klasach

Klasa I

Zadaniem modułu I , który jest realizowany w klasie pierwszej, jest stworzenie uczniom warunków do lepszego poznania swojej osobowości i odpowiedzi na pytania:

    Jakie są moje mocne i słabe strony?

    Co lubię w sobie najbardziej?

    Co mnie naprawdę pasjonuje?

    Mój system wartości, zainteresowania i zdolności , pasje.

Klasa II

W module II w klasie drugiej , uczniowie odpowiadają sobie na pytania:

         W jakich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego widzą siebie w przyszłości?

         Jaki zawód uważam za najbardziej interesujący?

         Co według mnie znaczy „dobra praca”?. Jakie warunki musi spełniać taka praca?

 

Klasa III

W module III uczniowie klas trzecich otrzymują informację i odpowiedź na pytania:

                            Jaką wybrać szkołę?

                            Czym kierować się przy wyborze szkoły?

                            Gdzie mogę uzyskać pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia?

                            Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

 

5.  Formy działań realizowanych w ramach WSDZ

 

                  Informacja edukacyjno – zawodowa (gromadzenie i udostępnianie informacji  

             edukacyjno - zawodowej o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i

             zatrudnienia. Krzewienie samodzielnego pozyskiwania informacji (korzystanie z

             portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania,

             informatorów, ulotek, broszur, itp.).

                  Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i

             predyspozycji).

                  Poradnictwo grupowe - zespołowe, zajęcia

                  Rynek pracy - wycieczki, obserwacje, „drzwi otwarte”  w szkołach

             ponadgimnazjalnych,  spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy

             (promowanie dobrych wzorców), spotkania z przedstawicielami różnych zawodów ,

             spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń

             pracodawców.  

                  Badania -  diagnoza zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole.

 

 

6.   Harmonogram działań edukacyjno- zawodowych w roku szkolnym 2015/2016

L.p.

Zadania i formy realizacji

Osoby

odpowiedzialne

Uczestnicy

Termin realizacji

Uwagi

1.

Opracowanie planu działań  

zawodoznawczych  na nowy

rok szkolny.

Pedagog

Nauczyciele

Psycholog

wrzesień

 

2.

Realizacja tematyki

Zawodoznawczej

w poszczególnych klasach

( w oparciu o treści WSDZ).

 

Wychowawcy

Pedagog

Uczniowie

w ciągu

roku szk.

 

3.

Dwugodzinne zajęcia w formie

prelekcji i badań orientacji

zawodowej dla uczniów klas III

 realizowane przez doradcę PPP

 

Pedagog

Doradca zawod.

PPP

Uczniowie

Klas III

I semestr

 

4

Warsztaty zawodoznawcze –

Samopoznanie dla uczniów klas

Drugich, realizowane przez

Doradcę PPP

 

Pedagog

Doradca zawod.

PPP

Uczniowie

Klas II

II semestr

 

5

Realizacja zajęć z uczniami

Podczas godzin wychowawczych

na podst. Poradnika metodycznego

„Rozwijam skrzydła”

 

Wychowawcy

Pedagog

Uczniowie

Klas I, II i III

W ciągu

Roku szk.

 

4.

Prezentacja filmów edukacyjno –

zawodoznawczych ze strony

KOWEZiU na lekcjach

wychowawczych.

 

Wychowawcy

Pedagog

Uczniowie

w ciągu

roku szk.

 

5.

Realizacja tematyki

zawodoznawczej

 na lekcjach przedmiotowych m. in.

wos, język polski, informatyka .

 

Nauczyciele

przedmiotów

Uczniowie

Wg

Programów

 nauczania

 

6.

Udział uczniów klas III – ich w

Targach Edukacyjnych .

 

Pedagog

Wychowawcy

Uczniowie

Marzec/

kwiecień

 

7.

Zapoznanie uczniów klas III z

ofertą szkół ponadgimnazjalnych,

organizowanie spotkań z

przedstawicielami szkół, udział w

dniach otwartych.

 

Pedagog

Wychowawcy

Uczniowie

Rodzice

w ciągu

roku

 

8.

Indywidualna praca z uczniami i

rodzicami, którzy mogą mieć

problemy z wyborem szkoły 

i  zawodu. Współpraca z

doradcami

zawodowymi z PPP.

 

Pedagog

Psycholog

Uczniowie

Rodzice

w miarę

potrzeb

 

9.

Gromadzenie i udostępnianie

nauczycielom scenariuszy lekcji,

ankiet, artykułów, kart pracy z

zakresu zawodoznawstwa .

 

Pedagog

N - el biblioteki

Nauczyciele

w ciągu

roku

 

10.

Przygotowanie prezentacji

multimedialnych „Mój wymarzony

zawód” przez uczniów klas II.

 

N-l informatyki

Pedagog

Uczniowie

W ciągu

roku szk.

 

11.

Prowadzenie tablicy informacyjnej 

o szkołach ponadgimnazjalnych.

Pedagog

Nauczyciel

biblioteki

Uczniowie

Rodzice

w ciągu roku

 

12.

Badanie losów absolwentów.

Pedagog

 Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

wrzesień

 

 

 

 

 

 

» Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.