banner
Aktualności

aktualnosci
Galeria

galeria
Wideo

wideo
Plan Zajęć

plan
Kontakt

kontakt
banner
» Projekty edukacyjne
» Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2018/2019

 

  1. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w gimnazjum obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego. System określa cele, zadania oraz formy pracy zawodoznawczej w ramach rocznego planu działania i jest włączony do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły.
Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmuje się pedagog szkolny.

Główne cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego:
Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich  możliwości psychofizycznych
Poznawanie przez młodzież własnej osobowości w określaniu przydatności zawodowej
Przygotowanie uczniów do konstruowania realistycznych planów Kariery Edukacyjno-Zawodowej
Kształtowanie świadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoły
Aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych
Inspirowanie młodzieży do poznawania kierunków kształcenia i wymagań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych
Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier środowiskowych (miasto - wieś) oraz kształtowanie właściwych relacji społecznych
Poznawanie rynku pracy oraz zjawisk reorientacji, mobilności zawodowej i bezrobocia
Poznawanie zawodów przyszłości w kraju i w Unii Europejskiej
Zapoznawanie rodziców z problematyką rozwoju zawodowego dziecka
Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru zawodu   i właściwej szkoły ponadgimnazjalnej
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, instytucjami i zakładami pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole
Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie Gimnazjum.

3. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia
Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej
Udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom
Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom
Współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań

4. Zadania szczegółowe:
a) w zakresie pracy z młodzieżą:

poznawanie różnych zawodów,
kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron
poznawanie osobowości,
wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów
rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie
autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki  wybieranych zawodów,
konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych (oraz
 logowanie internetowe),pomoc w planowaniu Kariery Edukacyjno-Zawodowej ,analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i
unijnym rynku pracy,przygotowywanie się do procesów reorientacji, mobilności oraz radzenia sobie w
 sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne itp., indywidualną pracę z osobami niezdecydowanymi, posiadającymi przeciwwskazania zdrowotne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz mającymi problemy osobiste, grupowe zajęcia aktywizujące prawidłowy wybór zawodu i szkoły (np. warsztaty, treningi), pomoc w wyborze odpowiedniej praktyki zawodowej w zakładach pracy,
kształtowanie umiejętności świadomego i realistycznego wyboru i poszukiwania  pracy.

b) w zakresie pracy z rodzicami:
prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów, włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań
zawodoznawczych szkoły, przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.,
wypracowanie form wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi
gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych w  regionie,
przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym (krajowym i unijnym) rynku pracy.
c) w zakresie współpracy z nauczycielami:
utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa  zgodnie ze statutem szkoły,
realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli przyszłego pracownika,
lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą prowadzenie zróżnicowanych metod aktywnego poznawania zawodów, osobowości i kierunków kształcenia oraz rynku pracy,
zapoznawanie się z zawodami przyszłości na rynku krajowym i unijnym, włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji zawodowej m.in.:
 poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), urzędów pracy (UP), Ochotniczego Hufca Pracy (OHP), poradni medycyny pracy (PMP).

Zakres treści realizowanych w poszczególnych klasach
Klasa III
W module III uczniowie klas trzecich otrzymują informację i odpowiedź na pytania:
Jaką wybrać szkołę?
Czym kierować się przy wyborze szkoły?
Gdzie mogę uzyskać pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia?
Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

6. Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem edukacyjno- zawodowym
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grudziądzu
Ohotnicze Hufce Pracy w Grudziądzu
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
KOWEZiU
Szkoły średnie.
7.  Formy działań realizowanych w ramach WSDZ

Informacja edukacyjno – zawodowa (gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno - zawodowej o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i        zatrudnienia. Krzewienie samodzielnego pozyskiwania informacji (korzystanie z
portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.).
Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji).
Poradnictwo grupowe - zespołowe, zajęcia
Rynek pracy - wycieczki, obserwacje, „drzwi otwarte”  w szkołach ponadgimnazjalnych,  spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy
(promowanie dobrych wzorców), spotkania z przedstawicielami różnych zawodów , spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń
 pracodawców.  Badania -  diagnoza zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole.


8. Sposoby realizacji działań doradczych
Działania doradcze, w ramach WSDZ, realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa w ramach:

Lekcji wychowawczych
Zastępstw na lekcjach przedmiotowych
Zajęć pozalekcyjnych
Wycieczek
Zajęć indywidualnych.

9.   Harmonogram działań edukacyjno- zawodowych w roku szkolnym 2018/2019
10. Od października 2018 roku obowiązuje "Program działań w zakresie doradztwa zawodowego"

Cele Działań w zakresie doradztwa zawodowego moga być realizowane podczas:
A

- zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
- wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bierzącej pracy z uczniami; prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonychprzez doradcę zawodowego (lub innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli)

B
podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (np: szkolne dni kariery) lub poza nią (np: udział w festiwalu zawodów)

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas trzecich gimnazjum
W programie działań uwzgledniono 4 obszary celów szczegółowych- które jednocześnie wyznaczają treści doradztwa zawodowego:

1. Poznawanie własnych zasobów, między innymi: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętności poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in: znajomość systemu edykacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno - zawodowych, m.in: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery. » Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.